Política de privacitat

La privacitat és una prioritat en 12ipv.es

Com a responsable d'aquesta web, volem oferir-te les majors garanties legals en relació amb la teva privacitat i explicar-te amb la major claredat i transparència possible, tot el té a veure amb a el tractament d'informació personal dins d'aquest web.

la present Política de privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Està política ha estat actualitzada el 28 de Maig de 2018.

12ipv.es ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (robar), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE sobre LSSI).

Les dades identificatives de 12ipv.es són els següents:

Persona de contacte: 12VPI Logística Sl
raó social: C. Arquímedes, 8 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
CIF / NIF: B64617947

Telèfon de contacte:
telèfon fix: 93 1123555

E-mail de contacte:
info@12ipv.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

en 12ipv.es es tracta la informació proporcionada per les persones interessades per tal d'identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, des d'ara l'Interessat. La via de preses de dades són: Formularis web o registre en el sistema).

Les dades recollides s'utilitzaran per:

  1. Respondre als requeriments dels usuaris de 12ipv.es.
  2. Gestionar les subscripcions a la llista de correu i enviar periòdicament butlletins amb ofertes, promocions i novetats.
  3. Creació de dades en la nostra fitxa de clients per generar les comandes, albarans i factures corresponents.
  4. Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

No cal que facilitis cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquest web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES.

EL TITULAR com a responsable de l'tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i, si escau, per un termini no superior a 5 anys, a comptar de la finalització de la relació comercial establerta amb l'usuari.

no obstant això, el responsable de l'tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

DRETS DE L'USUARI A EL FACILITAR LES SEVES DADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en 12ipv.es s'estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.

12ipv.es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per email a: info@12ipv.es

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. igualment, l'Usuari garanteix que tota informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada a el dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a info@12ipv.es

COM S'OBTENEN LES DADES EN AQUESTA WEB.

Les dades personals que es tracten en 12ipv.es procedeixen de:

  1. formulari web.

galetes:

12ipv.es, no utilitza cookies pròpies ni de tercers.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

12ipv.es es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com, a practiques de la indústria. En aquests supòsits, 12ipv.es anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, 12ipv.es no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus massius a clients que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. Els nostres mailings són únicament de promocions, ofertes i novetats dels productes que oferim.